Sopimusehdot

Yleistä

Tämän sopimuksen osapuolina ovat T:mi Nettimafia (Palveluntarjoaja) sekä palveluita käyttävä taho (Asiakas)

Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja sitoutuu luovuttamaan tarvittavat tunnukset palvelun käyttöön sähköpostin tai muiden yhteydenottotapojen välityksellä. Tunnukset luovutetaan vain annettuihin yhteystietoihin.

Palveluntarjoaja vastaa omalla toiminnallaan aiheutuneesta vahingosta, korvaussumma rajoittuu korkeintaan yhden kuukauden palvelumaksujen suuruiseen rahamäärään. Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä tai ennalta-arvaamattomista syistä aiheutuneita vahinkoja. Palveluntarjoaja ei korvaa palvelimien huolitsijan aiheuttamia menetyksiä tai niistä seuraavia kuluja.

Palveluntarjoaja ei vastaa Internetistä tulevasta asiakkaan palveluihin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa virusten aiheuttamasta häiriöstä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnusta, verkko-osoitetta, sähköpostiosoitetta tai salasanaa ilman erillistä ilmoitusta, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia ja/tai päällekkäisyyksiä palveluntarjoajan tietojärjestelmissä

Asiakkaan vastuut

Asiakas on täydessä vastuussa tunnuksistaan sekä hänen tunnuksien välityksellä tehdystä välittömästä tai välillisestä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa materiaalista, johon asiakas pääsee käsiksi palveluntarjoajan palvelun kautta.

Asiakas sitoutuu antamaan palveluntarjoajalle oikeat sekä tämän hetkiset tiedot itsestään. Tietojen muuttuessa asiakas on velvoitettu päivittämään tietonsa palveluntarjoajalle.

Asiakas ei saa luovuttaa palvelun tunnuksia kolmannille osapuolille. Asiakkaan tulee varmistaa, että tunnukset pysyvät salassa kolmansilta osapuolilta.

Asiakas vastaa tuottamastaan sisällöstä sekä ohjelmistoista, joita käyttää palveluntarjoajan palveluissa. Sisältö sekä palvelimella oleva materiaali tulee olla hyvän tavan mukaista sekä noudattaa Suomen Lakia.

Asiakas sitoutuu olemaan tuottamatta muille tahoille häiriötä tai loukkaamaan tekijänoikeuksia. Palvelimilla ei saa ylläpitää P2P-verkkoon pohjautuvia sivustoja(esim. BitTorrent-tracker jne.) ilman, että on saanut palveluntarjoajalta kirjallisen suostumuksen sivuston ylläpidolle. IRC-bottien, peliservereiden, web-pohjaisten torrent-clienttien tai muiden paljon palvelimen resursseja vievien palveluiden ajaminen palveluntarjoajan palvelimilla on kielletty ilman palveluntarjoajan kanssa tehtyä sopimusta. Palveluntarjoaja ei ole velvoitettu valvomaan asiakkaan toimintaa tietoverkossa. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaali, joka rikkoo sopimuksen ehtoja. Palvelimella ei saa pyörittää yleisiä tiedostonvälitys/-lähetys(upload) palveluita eikä palvelua saa käyttää ensisijassa tiedostojen levitykseen.

Tietosuoja-aukkojen skannaaminen, SPAM-viestien lähettäminen tai asiakkaan palveluntarjoajalla ylläpidetyn palvelun mainostaminen sopimattomissa tai sen kieltävissä paikoissa on ehdottomasti kielletty ja voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen ilman irtisanomisaikaa.

Mikäli asiakkaan internet-liikenne tai palvelinresurssien käyttö ylittää keskimääräisen huomattavasti, on palveluntarjoajalla oikeus tarkastaa palvelusta perittyä hintaa käyttöä vastaavaksi.

Asiakas ei saa käyttää luvattomasti löytämiään palveluntarjoajan tiedostoja tai palveluita. Asiakas on velvoitettu ilmoittamaan kaikista huomaamistaan tietoturva-aukoista palveluntarjoajan palveluissa palveluntarjoajalle.

Mikäli asiakas rikkoo tätä sopimusta, on hän velvoitettu vahingokorvauksiin niin palveluntarjoajalle kuin mahdollisille kolmansille osapuolille. Mikäli asiakas rikkoo sopimuksen ehtoja, on palveluntarjoaja on oikeutettu irtisanomaan asiakkaan kanssa tehty sopimus ilman irtisanomisaikaa.

Maksut

Asiakas maksaa palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun euromäärän mukaisen hinnan. Peruslähtökohtana hinnoittelussa käytetään palveluntarjoajan internet-sivujen (www.nettimafia.com) hinnastoja. Palvelu maksetaan ennakkomaksuna, ellei toisin sovita. Tilaukset laskutetaan sähköpostissa lähetettävällä laskulla. Lasku lähetetään asiakkaan tilauksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Tilausjakson uusinta tulee suorittaa viimeistään nykyisen tilausjakson päättymispäivämäärään mennessä, ellei toisin ole sovittu. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu päättymispäivämääränä, jolloin palvelimella oleva materiaali tuhoutuu.

Mikäli asiakas ei maksa maksujaan eräpäivään mennessä tai on erittäin todennäköistä, että asiakas ei pysty suorittamaan palvelun maksuja tai häntä ei voida tavoittaa palveluntarjoajalle ilmoitetuista yhteystiedoista, on palveluntarjoajalla oikeus irtisanoa sopimus ja sulkea palvelu. Suljetun palvelun avausmaksusta peritään  hinnaston mukainen avausmaksu.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun hintoja. Hintojen muutos astuu voimaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelusopimus ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista.

Erääntyneeseen laskuun lisätään 7 päivän jälkeen myöhästymismaksu, jonka suuruus on 10% laskun summasta. Mikäli erääntynyttä maksusuoritusta ei suoriteta maksumuistutuksista huolimatta, voidaan maksu siirtää tapauskohtaisesti perintään ulkoiselle perintäyhtiölle.

Voimassaolo

Tehdyt tilaukset sekä niihin liittyvät laskut ovat sitovia.

Palveluntarjoaja lähettää tiedot tunnuksista sekä palvelusta mahdollisimman pian, asiakkaan maksettua sovittu korvaus palvelusta.

Tilausjakso on peruslähtökohdiltaan 3kk, 6kk tai 12kk, ellei toisin ole mainittu. Hintojen oletetaan olevan palveluntarjoajan internet-sivujen mukaiset, ellei toisin ole sovittu.

Palvelun aktivointi voi viivästyä palveluntarjoajasta riippumattomista syistä, kuten verkkotunnuksen rekisteröimisen viivästyksistä.

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaalle rekisteröitävän verkkotunnuksen asiakkaan tiedoilla.

Sopimus voidaan purkaa välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimuksen ehtoja. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas häiritsee tietoliikenneyhteyksiä tai käyttää muuten palveluntarjoajan palvelua väärin.

Sopimuskauden pituus vastaa palvelulle valittua tilausjaksoa. Palvelun sopimuskausi jatkuu automaattisesti edeltävää sopimuskautta vastaavalla pituudella, ellei muuta ole sovittu. Mikäli sopimus halutaan irtisanoa, on irtisanominen tehtävä 14 vuorokautta ennen sopimuskauden eräpäivää ja seuraavan sopimuskauden alkua. Muussa tapauksessa sopimuksen irtisanominen siirtyy seuraavan sopimuskauden loppuun. Myös maksujen maksuvelvollisuus pysyy voimassa, kunnes palvelu on sopimusehtojen mukaisesti irtisanottu. Sopimuksen irtisanominen voidaan tehdä sähköpostitse tai kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomuksesta on saatava varmistus palveluntarjoajalta. Mikäli irtisanominen tehdään sähköpostitse, tulee asiakkaan lähettää sähköposti siitä sähköpostiosoitteesta, joka on ilmoitettu asiakkaan asiakastunnukselle.

Muut ehdot

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sopimuksen kohtien muuttamiseen.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijassa neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, erimielisyydet ratkaistaan Kokkolan käräjäoikeudessa.

Nettimafia 23.7.2008